• Przechowalnia 0
 • Regulamin

  Regulamin sklepu internetowego  1. Postanowienia ogólne.

  1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www .lilypol.pl

  1.2 W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox lub Safari;

  1.3 Sprzedawcą jest firma Lilypol-Gospodarstwo Ogrodniczo-Rolne…z siedzibą w Kojszówka 127, 34-231 Juszczyn NIP 552 140 33 58 REGON 357022775

  1.4 Podane w ofercie ceny, są cenami brutto.

     2. Zakupy, płatności i dostawa.   1. Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

   2. Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w filii w Kojszówka 127. w godzinach uzgodnionych

   3. Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail:

  • dane do wysyłki,

  • wybór płatności (pobranie lub przelew),

  • wybór kuriera lub Urzędu Pocztowego

  koszt dostawy:

  1. za pobraniem Poczta- 16 zł, Kurier 22 zł

  2. przedpłata na konto Poczta 14 zł, Kurier 20 zł

  • telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą,

  • ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny);   1. Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 3 dni dokonać przelewu na konto – wysyłane indywidualnie po złożeniu zamówienia.

   1. Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 14 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki; Z uwagi na specyfikę sezonowości naszej oferty, zamówione towary wysyłamy według kolejności zamówień począwszy od dnia podanego na głównej stronie sklepu www.lilypol.pl .

   2. Każda przesyłka jest dokładnie zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;  3. Odstąpienie od umowy.  3.1 Każdemu klientowi, który dokonał zakupu w celu nie związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą

  lub zawodową przysługują prawa i obowiązki, o których mowa z Ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie

  niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt

  niebezpiecznych, jak również w Ustawie z dnia 27 lipca 2007 r. o szczególnych warunkach sprzedaży i

  zmianach w kodeksie cywilnym;

  3.2 Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem;

  3.3 W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty;  3.4 Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznych przepisów o umowach zawieranych z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa nie stosuje się do umów:
  1) o charakterze ciągłym lub okresowym, zawieranych na podstawie oferty
  sprzedaży lub przez odwołanie się do ogłoszeń, reklam, cenników i innych
  informacji skierowanych do ogółu albo do poszczególnych osób, jeżeli konsument
  mógł uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty lub informacji
  pod nieobecność drugiej strony umowy, a zarazem w tej ofercie lub
  informacji, jak i w umowie zastrzeżono prawo konsumenta do odstąpienia
  od umowy w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia,
  2) sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę
  do miejsca zamieszkania konsumenta,
  3) powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego,
  o wartości przedmiotu umowy do równowartości 10 EURO,
  4) o prace budowlane,
  5) dotyczących nieruchomości, z wyłączeniem usług remontowych;

   

  3.5 W myśl art. 10 ust. 3 ustaw z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznych prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu,
  o którym mowa w art. 7 ust. 1,
  2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych
  nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego
  opakowania,
  3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie
  od ruchu cen na rynku finansowym,
  4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym
  przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub
  których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  6) dostarczania prasy,
  7) usług w zakresie gier hazardowych;  3.6 Sprzedawca przestrzega również przepisów kodeksu cywilnego oraz innych Ustaw.  4. Reklamacja  4.1 Reklamację prosimy zgłaszać na adres :-elektronicznie lilypol@wp.pl, lub listownie na adres Kojszówka 127, 34-231 Juszczyn.

  4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy

  konsumenckiej, czy na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:

  • zgłoszenie wady (usterki),

  • roszczenie,

  • dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);

  4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni;

  4.4 Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył, iż dana oferta jest objętą

  gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

  5. Poufność i ochrona prywatności.  5.1 Firma Lilypol- Gospodarstwo Ogrodniczo-Rolne jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego

  zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;

  5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a

  każdy klient ma prawo do ich wglądu.  6. Postanowienia końcowe.   1. Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);

   2. Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym;

   3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

   4. W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub trwale zmodyfikowane.;   1. Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych sprzedawca informuje o treści art. 24:

  1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:

  1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,

  2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

  3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

  4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

  2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

  1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,

  2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;

   1. W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego;

   2. W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików - w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę "ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ").

  Akceptuję
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  Czas wyświetlania strony: 0.071s